เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4401 : สพป.มหาสารคาม เขต 1 sunchai  pabrafach นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4401 : สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสุมิตตรา  อินทร์พรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ