เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4403 : สพป.มหาสารคาม เขต 3 จิตราภรณ์  คำสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน