รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางวิไลวรรณ์  ชินกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 4403 สพป.มหาสารคาม เขต 3 จิตราภรณ์  คำสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ