เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 450001 : สพม.ร้อยเอ็ด พิศมัย  หาญอาษา นักวิะคราะห์นโยบายและแผน ชพ
2 450001 : สพม.ร้อยเอ็ด ศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์