เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4501 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทิพญา  ศุภฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
2 4501 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พิทักษ์   มาห้างหว้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
3 4501 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พิทักษ์  มาห้างหว้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน