เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4502 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางจตุพร  สามิบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 4502 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มนัญญา  สมหนองบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ