เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4503 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เสาวลักษณ์  คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 4503 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ฐาปกรณ์  ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน