เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 460001 : สพม.กาฬสินธุ์ ชริน  พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 460001 : สพม.กาฬสินธุ์ เขมจิรา   ผลประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน