รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กัญญาภัทร   นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ธนา  พิริยชูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กัญญาภัทร  นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อนุมัติ
4 4601 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ช่อเอื้อง  ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 4 อนุมัติ