เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4601 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ช่อเอื้อง  ชาสุนทร พนักงานธุรการ ระดับ 4
2 4601 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กัญญาภัทร  นาชัยนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
3 4601 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ธนา  พิริยชูสิทธิ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์