เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4602 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายพิชญ์  เวียงสีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4602 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 อภิชาติ  อ่อนมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 4602 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วิจิตรา  โคตรบัญชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4 4602 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสว่างจิตร  คงแสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ