เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ไอซีที
2 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประภวิษณุ์  จิตจักร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4 4603 : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ์ดีด