รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ อนุมัติ
2 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 น.ส.กนกรัตน์  รักษาภักดี พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 อนุมัติ
4 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ์ดีด อนุมัติ
5 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 วิโรจน์  ศรแผลง เจ้าหน้าที่ไอซีที (ICT) อนุมัติ
6 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ครู ช่วยราชการ อนุมัติ