เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4701 : สพป.สกลนคร เขต 1 นายไพบูรณ์  คำภูมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ