รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 ศักดิ์สิทธิ์  ไพจิตรโยธี นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 วณัชวรรณ   ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นนโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ