เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4702 : สพป.สกลนคร เขต 2 ฐิตาภรณ์  แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 4702 : สพป.สกลนคร เขต 2 ดนัย  ศรีวงษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 4702 : สพป.สกลนคร เขต 2 สุจิตรา  ปัญญาสวัสดิ์ ธุรการปฏิบัติงาน