เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4703 : สพป.สกลนคร เขต 3 พนมพร  มาตราช เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITEC
2 4703 : สพป.สกลนคร เขต 3 นายถนัดชัย  สุรภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ