เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4801 : สพป.นครพนม เขต 1 นายพงษ์ภิสิทธิ์  นามเกต นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 4801 : สพป.นครพนม เขต 1 รุ่งนภา  สุภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 4801 : สพป.นครพนม เขต 1 สุพร  เจียร์สุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน