เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4802 : สพป.นครพนม เขต 2 แพรวพรรณ  อรุณไพร ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2 4802 : สพป.นครพนม เขต 2 เกษมสันติ์  ต้นศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์