เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 490001 : สพม.มุกดาหาร เอกชัย  อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2 490001 : สพม.มุกดาหาร กัญญาวีณ์  สร้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ