เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 4901 : สพป.มุกดาหาร เชษฐ์กิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
2 4901 : สพป.มุกดาหาร สุลักขณา  รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน