เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 500001 : สพม.เชียงใหม่ ณัฐวัฒน์  กันธิยะ เจ้าหน้าที่ไอซีที
2 500001 : สพม.เชียงใหม่ ณัฐพล  กันทวี เจ้าหน้าที่ไอซีที