เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5001 : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภูริวัจน์  จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 5001 : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อังสนา  สุขสุเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 5001 : สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายอำนวย  วิริยะ ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร