รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปัณณวัฒน์  ช่างปั้น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
2 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปิยรัตน์  วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อังสนา  สุขสุเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ