เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5002 : สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อัญชลี   อภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโยโลยีสารสนเทศ
2 5002 : สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วิไลลักษณ์  ไทระยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
3 5002 : สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กิตติศักดิ์  มีททรัพย์เจริญวัฒนา เจ้าหน้าที่ ict