เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5004 : สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประภาพร  สุวรรณบงกช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน