เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำนาจ กิจเดช  กิจเดช เจ้าหน้าที่ไอซีที