เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 อำนาจ กิจเดช  กิจเดช เจ้าหน้าที่ไอซีที
2 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภัณฑิรา  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
4 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรณู  เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว
5 5006 : สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เกรียงไกร  ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน