รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรณู  เชื้อเตจ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภัณฑิรา  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
3 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เกรียงไกร  ปุกไชยโย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุมัติ
4 5006 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อนุมัติ