เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 กนกบุญ  กระแสร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 ภานุพันธ์  คำเวียง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์