เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 ภานุพันธ์  คำเวียง พนักงานคอมพิวเตอร์
2 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 พินิจ  พุ่มนุ่ม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
3 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 รวิท  ลิ้มตระกูล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
4 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 กนกศักดิ์  กระแสร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5 5101 : สพป.ลำพูน เขต 1 นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ