เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5102 : สพป.ลำพูน เขต 2 วีรวัฒน์  กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน