รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 อัญญารัตน์  ไชยสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 5102 สพป.ลำพูน เขต 2 วีรวัฒน์  กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ