เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 520001 : สพม.ลำปาง ลำพูน อังค์ริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 520001 : สพม.ลำปาง ลำพูน ปุณยากร  เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ