เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 ธนพัฒน์  ชุนณวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 5201 : สพป.ลำปาง เขต 1 สมศรี  ต้นโนนเชียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ