เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5202 : สพป.ลำปาง เขต 2 ดวงจันทร์  สลีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ