รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 นายทวีศักดิ์  วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต2 อนุมัติ
2 5202 สพป.ลำปาง เขต 2 ดวงจันทร์  สลีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ