เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5203 : สพป.ลำปาง เขต 3 นพดล  ด้วงธิวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน