เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5302 : สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จันทรัตน์  ชมสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์