เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 540001 : สพม.แพร่ เวนิกา  ข้ามสาม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2 540001 : สพม.แพร่ นายธวัชชัย  เจริญคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ