เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5402 : สพป.แพร่ เขต 2 อุษณีย์  บุญเรืองนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ