เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5501 : สพป.น่าน เขต 1 จีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 5501 : สพป.น่าน เขต 1 บุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน