เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5502 : สพป.น่าน เขต 2 สิริกร  อินบรรเลง ธุรการ
2 5502 : สพป.น่าน เขต 2 พิมพ์ณัฐชยา  กวาวสิบสอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
3 5502 : สพป.น่าน เขต 2 เมตตา  อินไชย ธุรการ
4 5502 : สพป.น่าน เขต 2 เนตรนภา  สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5 5502 : สพป.น่าน เขต 2 ชัชชฏาวัลล์  ลือยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน