เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5602 : สพป.พะเยา เขต 2 บุญสิน  สุปันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 5602 : สพป.พะเยา เขต 2 ทิพยรัตน์  ใจแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ