เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 570001 : สพม.เชียงราย พิเชฐพงศ์  มาทะ เจ้าหน้าทีไอที
2 570001 : สพม.เชียงราย วริทธิ์พล  บุญวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน