เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5701 : สพป.เชียงราย เขต 1 สุนีย์  จุมปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ