เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5702 : สพป.เชียงราย เขต 2 ตติยา   สุทธะบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 5702 : สพป.เชียงราย เขต 2 นายหัสดิน  เชื้อเมืองพาน เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน
3 5702 : สพป.เชียงราย เขต 2 ฉลอง  อ่อนนวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.