เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5703 : สพป.เชียงราย เขต 3 ทศพล  ธรรมปัญญา อัตราจ้าง
2 5703 : สพป.เชียงราย เขต 3 วรกานต์  ฟูแสง อัตราจ้าง