รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 สุมาริกา  จิรกาลนุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 นางพิไลวรรณ์  หารกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 ณัฏฐ์วัฒน์  วงศ์สว่าง เจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 อนุมัติ
4 5704 สพป.เชียงราย เขต 4 นายสุรพงษ์  สุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุมัติ