เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5801 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน