เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5802 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภีมม์เนศ  คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 5802 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สาธิตา  บรรจง เจ้าพนักงานธุรการ