รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สาธิตา  บรรจง เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 5802 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภีมม์เนศ  คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ