เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6001 : สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พิมลวรรณ  เงินบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ