เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายพสธร  นามสง่า ลูกจ้างชั่วคราว
2 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปราโมทย์  กลิ่นด้วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อรสา  ศรีชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายอุทัย  ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์
5 6002 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พงศธร  แรงเขตวิทย์ ลูกจ้าง