เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6003 : สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นางแสงอรุณ  วันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 6003 : สพป.นครสวรรค์ เขต 3 แพรวพรรณ  จันทร์แป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ