เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6102 : สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศิริเพ็ญ  สุปันนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 6102 : สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชมภูนุช  กันทัศ ลูกจ้าง
3 6102 : สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทวิช  ศรีเกษม ลูกจ้าง
4 6102 : สพป.อุทัยธานี เขต 2 ธาริณี  สิญจวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ