เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 620001 : สพม.กำแพงเพชร นิภาภัทร  บุญน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 620001 : สพม.กำแพงเพชร ธนิตย์  สุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ