เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6201 : สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ทวีศักดิ์  เกษวิทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
2 6201 : สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประภัสรา  ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ