เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6202 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ศิริชัย  มิ่งแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2 6202 : สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สายชล  แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์