เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6301 : สพป.ตาก เขต 1 นางเฉลียว  ระวังภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 6301 : สพป.ตาก เขต 1 รัชนีวัลย์  ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน