เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 6302 : สพป.ตาก เขต 2 ศุภกิจ  ภู่จันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 6302 : สพป.ตาก เขต 2 พิษณุ  สวนเอก ลูกจ้าง
3 6302 : สพป.ตาก เขต 2 นายพรเทพ  เกื้อเม่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน